Privacy verklaring

Jou privacy:
Praktijk Nicole Geertjens vindt jouw privacy net zo belangrijk als jij.
Daarom doe ik er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga ik zorgvuldig met
jouw persoonsgegevens om.

Regelgeving:
Praktijk Nicole Geertjens houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming.
Alle verkregen persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de AVG.
Voor algemene informatie over de AVG kun je terecht bij
de Informatiedienst van de Rijksoverheid.
Ook worden in het dossier eventueel gegevens opgenomen die voor je
behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jou expliciete toestemming,
heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Persoonsgegevens:
Om tot een goede behandeling te komen is het noodzakelijk dat ik, als jou
behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht
opgelegd door de WGBO. Dit dossier bevat aantekeningen over
jou gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen.

Doel:
De doeleinden waarvoor deze gegevens worden verzameld en verwerkt, staan
uitdrukkelijk omschreven in het register van verwerking persoonsgegevens,
dat op aanvraag beschikbaar is.De gegevens uit jou dossier kunnen ook nog voor
de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of
 • bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen indien noodzakelijk
 • en met jou expliciete toestemming.
 • Eventueel voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale overleg.
 • Indien je een factuur wilt, wordt een klein deel van de gegevens uit jou dossier gebruikt
 • voor de financiële administratie, zodat ik, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jou gegevens, dan zal ik
u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy:
Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omgaan met jou persoonlijke en medische gegevens.
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als jou behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Bewaartermijn en recht op inzage:
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op
de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
Jij (de betrokkene) hebt het recht om kennis te nemen van de verwerkte gegevens
die op jou als persoon betrekking hebben en jij mag hiervan een kopie ontvangen.

Klachtenregeling:
De wettelijke voorwaarden, gecombineerd met vakkundigheid, enthousiasme
en de richtlijnen van de beroepsvereniging, vormen de basis voor een
succesvolle behandeling. Desondanks kan het voorkomen dat jij een klacht hebt
over de zorg die jou geboden wordt. Ik vraag jou hierover direct met mij contact
op te nemen om te kijken of wij dit samen op kunnen lossen. Komen wij er samen niet uit,
dan vind ik dit natuurlijk heel vervelend. Jij hebt altijd het recht om een klacht in
te dienen. Jij kunt dan gebruik maken van de klachtenprocedure van het GAT.

Privacy op jou factuur:
Op de factuur die je indien gewenst ontvangt staan de volgende gegevens.

 •   Je naam, adres en woonplaats.
 •   Je geboortedatum.
 •   De datum van de behandeling.
 •   Een korte omschrijving van de behandeling (energetisch consult).
 •   De kosten van het consult.